Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 amb domicili en *Carrer *Carders 24, 3º2ª, 08003 Barcelona.

Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça postal d’ASSOCIACIÓ FACTORIA F5, o en l’adreça electrónica info@factoriaf5.org

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal els hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ASSOCIACIÓ FACTORIA F5, o amb motiu de les relacions que has mantingut en l’actualitat amb la nostra entitat, per haver participat en alguna de les nostres activitats formatives, per haver-te inscrit a alguna de les nostres formacions i/o alguna de les nostres campanyes, o bé per haver sol·licitat que et remetem información promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:

Datos necesarios para mantener la relación contigo:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Sexe
 • Idioma de preferencia
 • E mail
 • Telèfon
 • Direcció Postal

En el cas que ens hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes amb amb tu, també podem disposar de les següents dades::

 • Estudis
 • Nombre de fills
 • Estat civil
 • Professió
 • Ocupació

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb ASSOCIACIÓ FACTORIA F5, inclosos els que ens aportis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privadesa, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Para què tractem les teves dades personals?

Per complir amb la nostra missió d’oferir noves oportunitats d’inserció soci-laboral en el sector TIC a persones en situació de vulnerabilitat i de manera més genèrica per lluitar contra la bretxa digital i de gènere, tractem les dades dels nostres contactes per a les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 via SMS, telèfon, correu postal, email fins i tot quan nostra relació hagi acabat tret que l’interessat manifesti el contrari.
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi ASSOCIACIÓ FACTORIA F5
 • Realització d’enquestes de satisfacció.
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, sobre la base de la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les quals hagis participat amb anterioritat.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o a qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, info@factoriaf5.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Per què motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 similars a les quals hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per què motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teves dades podran ser cedits als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participis.
 • Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.

Si en el futur ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 realitzés altres cessions de dades personals, t’informarà oportunament.

Realitzem transferències internacionals de dades?

ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 té contractats els serveis de proveïdors tecnològics situats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors situats en Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privadesa, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Durant quant temps guardarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ASSOCIACIÓ FACTORIA F5 i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades serán eliminades o, alternativament, *anonimizados.

Quins són els teus drets?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si consideres que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.